Free shipping over 1000 SEK

Free shipping over 1000 SEK

Experience handmade glass

Experience handmade glass

Made in Rejmyre

Made in Rejmyre

Reijmyre logo
Products
PlatesAll glassesJugs & CarafesTea light holdersNewsBowlsVases & Pots
Designers
About us
 • sv
 • en
Reijmyre logo

Cart

Products
Designers
Paul KedelvTomas Harila Carlgren Monica BrattFilippa Reuterswärd Margareta HennixRichard Juhlin Ann WåhlströmLina ÖhlundTyko AxelssonJosephine Edelskog Thomas SandellMarie Åkerlund Bert KindåkerMicke Åstrand Jeanette Karsten
About us

Languages

 • sv
 • en

Member?

Are you a member in Reijmyres customer club or a company?

Login

Login as a company or a member in Reijmyres customer club

Receive exclusive offers and view exlusive products by creating an account

DATASKYDDSPOLICY

Reijmyre

/

DATASKYDDSPOLICY

DATASKYDDSPOLICY REIJMYRE GLASBRUK AB.

 1. BAKGRUND 

Vi på Reijmyre Glasbruk AB är måna om att du ska känna dig trygg i sättet vi behandlar dina personuppgifter. Det är därför viktigt för oss att respektera och värna om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy syftar till att informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter och hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning. Denna dataskyddspolicy tillämpas på de personuppgifter som vi samlar in om dig i samband med dina köp, vid besök på vår webbplats eller via annan kontakt direkt med oss. 

 1. VAD ÄR EN PERSONUPPGIFT?

Personuppgifter är uppgifter som kan kopplas till en enskild person, antingen ensamt (till exempel ett personnummer) eller tillsammans med andra personuppgifter (till exempel ett förnamn och en bostadsadress). Exempel på personuppgifter är kontaktuppgifter, namn, bild, personnummer, organisationsnummer för enskild firma, kundnummer, IP-nummer etc.

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG 

Reijmyre Glasbruk AB, med org.nr: 559183–9583, Glasbruksvägen 42, 612 71 Rejmyre (i denna dataskyddspolicy kallat ”Reijmyre”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsansvarig ansvarar för att behandlingar sker enligt gällande lagstiftning. 

 1. RÄTTSLIG GRUND 

Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter varierar beroende på vilken form av kontakt du har med oss. 

I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsriktiga förpliktelser mot dig. 

Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig. Ditt samtycke kan du när som helst återkalla, se nedan i avsnitt 9. Dina rättigheter

För att kunna hantera kundserviceärenden måste vi behandla dina personuppgifter. Vår rättsliga grund för detta är vårt berättigade intresse av att kunna hjälpa dig vid förfrågningar om våra produkter. Vid reklamationsärenden grundar vi vår behandling på en rättslig förpliktelse och vid garantiärenden grundar vi vår behandling på vårt avtal med dig. 

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

  1. När du besöker vår hemsida 

Cookies sparas på din dator när du använder vår hemsida. Cookies är en liten textfil som sparas på din hårddisk genom din webbläsare och används för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Cookies kan inte köra program eller överföra virus till en dator, utan de förbättrar och effektiviserar endast din användarupplevelse. 

Cookies används bl.a. för att vi ska kunna tillhandahålla vår webbplats och för att denna ska fungera på ett smidigt sätt, men också för att kunna administrera beställningar och köp, marknadsföra våra produkter eller uppfylla skyldigheter enligt lag. 

Du har själv möjlighet att ändra inställningar för cookies i din webbläsare, både vad gäller användning och omfattning av cookies. Du kan läsa mer i inställningarna för din webbläsare eller enhet om hur du ändrar inställningarna för cookies. Tänk på att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies.

 1. Användning av vår webbshop 

För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order behandlar vi ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer och/eller e-postadress. Vi behandlar därmed dina personuppgifter för att kunna fullfölja vårt avtal med dig. 

 1. Nyhetsbrev 

Lämnar du ditt samtycke kan du prenumerera på vårt nyhetsbrev. I nyhetsbrevet informerar vi dig om våra aktuella erbjudanden om våra produkter och tjänster. Den enda uppgift du lämnar för att erhålla nyhetsbrevet är din e-postadress. 

 1. TILL VEM LÄMNAR VI UT DINA PERSONUPPGIFTER OCH MED VILKET SYFTE?

Vi säljer aldrig dina uppgifter till en tredje part. Vi kan emellertid komma att dela dina uppgifter med andra företag om det krävs för att du ska kunna ta del av våra erbjudanden, produkter och tjänster. Mottagarna av dina personuppgifter kan antingen vara personuppgiftsbiträden till oss, dvs. företag som behandlar dina uppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner, eller självständigt personuppgiftsansvariga, dvs. företag som ansvarar självständigt för behandlingen av dina uppgifter då de har en direkt relation med dig som kund. Om ett eventuellt behov uppstår av att dina personuppgifter behöver delas med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig, exempelvis en myndighet eller en bank, gäller respektive mottagares egen dataskyddspolicy och information om personuppgiftshantering. 

Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till myndigheter om det är nödvändigt för att följa lag, föreskrift eller myndighetsbeslut eller för att vi ska kunna fastställa, försvara eller göra gällande rättsliga anspråk.

 1. Shopify

Vid genomförande av köp, delas information med vår shoppingplattform, Shopify. Det som lagras är den information som du väljer att dela med dig av, såsom för- och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. 

Du kan läsa mer om hur Shopify använder dina personuppgifter här. 

 1. Fraktbolag 

För att kunna leverera dina beställningar och slutföra vårt avtal måste vi dela med specifik information med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är för- och efternamn samt adressuppgift för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering. 

Det fraktbolag som vi huvudsakligen samarbetar med är DHL. Du kan läsa mer om hur DHL använder dina personuppgifter här. Vi kan komma att använda oss av andra fraktbolag och i sådana fall tillämpas det bolagets dataskyddspolicy. 

 1. Nyhetsbrev 

Har du valt att prenumerera på vårt nyhetsbrev delas för- och efternamn samt e-postadress med vår nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte. 

Den nyhetsbrevsleverantör som vi använder oss av är Mailchimp. Du kan läsa mer om hur Mailchimp använder dina personuppgifter här. 

 1. VAR LAGRAR VI DINA PERSONUPPGIFTER OCH HUR LÄNGE?

Hanteringen av dina personuppgifter kommer främst ske inom EU/EES men vi kan även komma att överföra dina personuppgifter till ett land utanför EU/EES. En sådan överföring kan ske i situationer då vi behöver dela dina uppgifter med våra leverantörer eller samarbetspartners som finns eller lagrar personuppgifter i ett land utanför EU/EES. Reijmyre kommer att vidta de åtgärder som krävs för att på ett lagligt sätt överföra personuppgifterna genom att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en lämplig skyddsnivå som är jämförbar med det skydd som erbjuds inom EU/EES. Ett exempel på en sådan åtgärd är att ingå avtal med mottagaren som innefattar EU-kommissionens standardavtalsklausuler. 

Vi kommer att spara dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som uppgifterna behandlas för. Hur lång lagringsperioden är beror alltså på för vilket ändamål som uppgifterna behandlas. Därutöver kan vi komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att fastställa, försvara eller göra gällande ett rättsligt anspråk. Uppgifterna kan också komma att sparas längre om det krävs enligt lag, exempelvis bokföringslagen. 

 1. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSPOLICYN 

Reijmyre Glasbruk AB förbehåller sig rätten att göra ändringar som vi finner nödvändiga i denna policy. Den senaste versionen av dataskyddspolicyn finns alltid på vår webbplats. Vid större förändringar kommer du att informeras om ändringarna. Vår integritetspolicy gäller vid var tid i den form och till det innehåll som är publicerat på webbplatsen.

 1. DINA RÄTTIGHETER 

Du har vissa särskilda rättigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning. Om du vill använda dig av någon av dina rättigheter kan du kontakta oss, se ”11. Kontaktuppgifter” nedan. Om du vill veta mer om dataskyddslagstiftningen och dina rättigheter kan du läsa mer på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida.

 1. Rätt till tillgång

Du har rätt att få ett utdrag av all information som finns om dig hos oss. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format. 

 1. Rätt till rättelse  

Du har rätt att be oss uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig. 

 1. Rätt att bli glömd

Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Vi kan dock inte alltid tillmötesgå din begäran då det kan finnas anledningar som ger oss rätt att fortsätta behandlingen, t.ex. om personuppgifterna behandlas för att uppfylla en rättslig förpliktelse som legal grund (såsom enligt krav i bokföringslagen) eller om uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

 1. Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat samtycke till vår hantering av dina personuppgifter kan du när som helst återkalla ditt samtycke. Det här påverkar om vi får fortsätta hantera dina personuppgifter eller inte. Om vi grundar vår hantering på ditt samtycke ska vi genast sluta behandla dina uppgifter. 

 1. Begränsning av behandling

Under vissa förutsättningar har du rätt att begära att vi ska begränsa vår behandling av dina uppgifter. Det innebär att vi markerar uppgifterna så att vi i framtiden endast behandlar dem för vissa särskilda syften. 

 1. Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få de uppgifter vi behandlar om dig i ett allmänt, skriftligt, maskinläsbart och strukturerat format och i vissa fall att få uppgifterna överförda till en annan personuppgiftsansvarig. Denna rätt omfattar dock bara uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av samtycke eller avtalsförpliktelse gentemot dig som rättslig grund.

 1. Rätt att göra invändningar

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter som utförs i syfte att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning, efter en intresseavvägning eller för direktmarknadsföring. I den mån vi skulle använda dina uppgifter med intresseavvägning som rättslig grund har du rätt att göra en invändning mot detta. Vid sådan invändning gör vi en bedömning av huruvida vi har berättigade skäl att behandla uppgifterna som väger tyngre än ditt intresse att skydda din integritet. För det fall vi finner att behandlingen är berättigad kommer vi att fortsätta behandla uppgifterna. 

Om du invänder mot direktmarknadsföring kommer vi att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter för det ändamålet samt alla typer av direktmarknadsföringsåtgärder såsom att skicka nyhetsbrev och erbjudanden. 

 1. Rätt att inge klagomål

Du har rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på felaktigt sätt.

 1. SÅ SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER 

Vi använder oss endast av tjänster som kan lämna tillräckliga garantier för att dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt och har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olämpliga eller ofrivilliga utlämnanden, användning, otillbörlig åtkomst, radering, ändring eller skada av dina personuppgifter. 

 1. KONTAKTUPPGIFTER 

Reijmyre Glasbruk AB är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter hanteras, är du välkommen att kontakta oss via följande kontaktvägar: 

Adress: Reijmyre Glasbruk AB

Glasbruksvägen 42

612 71 Rejmyre 

E-postadress: info@reijmyre.com

Du kan även ringa oss på 011-87180 eller 070–3174655 

Reijmyre Footer Logo

Nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter and receive exclusive offers and 10% in discount for member products.

Opening hours

Production

May-September Tuesday-friday: 11:00-14.30

Sat-Sun: Closed

Holidays: Closed

October-April Wednesday-friday: 11:00-14.30

Sat-Sun: Closed

Holidays: Closed

From the 1st of July until the 7th of August the production is guided tours only.

Guided tours at: 11:00, 12:30 & 13:00

Price: 100 SEK wich can be used in the store after the tour when purchasing products. Leave your reciept with your purchase.
Children under 15: Free

Exeption dates: 12/7, 7-8/8. The production will be opened to the public without a guided tour between 11:00 - 14:30.

The shop

May-September:

Tusday-Sunday: 11.00-16.00

October-April:

Wednesday-Saturday: 11.00-16.00

Opening hours may vary on holidays.

See complete opening hours under "Visit us"

Contact

Reijmyre

Glasbruksvägen 42, 612 71 Rejmyre

Tel: 011-87180

Email: info@reijmyre.com

Showroom

Engelbrektsgatan 25, 11432 stockholm

Payment & shipping

klarnaDHL
EUlogo
Terms of purchase
Reijmyre Glasbruk AB - Org.nr: 559183-9583 © 2024

Nyhetsbrev

Subscribe to our newsletter and receive exclusive offers and 10% in discount for member products.

By checking this box, you agree that Reijmyre Glasbruk AB ("Reijmyre") processes your email address for marketing purposes and that Reijmyre provides you with information about new products and services or similar marketing. You can withdraw your consent at any time through the contact channels specified in Reijmyre's data protection policy, or in the manner specified in the communication we send you. If you withdraw your consent, the processing of your personal data will cease. Please note that the legality of the processing that took place before consent is withdrawn is not affected.